Veelgestelde vragen

Hoeveel draag ik af aan het Ondernemersfonds?

De bijdrage voor het Ondernemersfonds wordt automatisch berekend en is een percentage van uw OZB-heffing. De BSR int de OZB-heffing. Het is niet mogelijk voor de BSR om apart op de factuur te vermelden welk gedeelte van de OZB-heffing voor het Ondernemersfonds is. Meer informatie over de OZB-heffing vindt u op de site van de BSR.

Hoe worden de gelden verdeeld?

Het geld wat per deelgebied geïnd wordt, wordt ook in dit deelgebied besteed. Tenzij er een projectaanvraag ingediend wordt waar alle deelgebieden baat bij hebben.

Er wordt daarin geen onderscheid aangebracht in branche.

Het bestuur vergadert een keer per kwartaal over de ingediende projectaanvragen. Zij letten daarbij op een verdeling van de gelden en het verspreiden daarvan over de periodes. Niet alle middelen moeten in één keer uitgeput worden.

Ik ben agrariër, waarom moet ik meebetalen?

Alle eigenaren van niet-woningen worden aangeslagen, omdat niet-woningen bedrijven zijn. Ook in het buitengebied is het denkbaar dat een aantal agrariërs tezamen een projectvoorstel indienen om een activiteit te realiseren. Voorbeelden kunnen zijn: trekker-trek, open dagen op boerderijen en lammetjesdag. Dit soort activiteiten kunnen via het Ondernemersfonds mede worden gefinancierd.

Ik ben al lid van een winkeliersvereniging, waarom bijdragen aan een Ondernemersfonds?

Het lid worden van een winkeliersvereniging kan niet verplicht gesteld worden. Daarom hebben de verenigingen onvoldoende middelen en mogelijkheden om iets te bereiken. Een winkeliersvereniging kan projectaanvragen indienen bij het Ondernemersfonds, waaraan alle winkeliers meebetalen.

Ik ben bezig om mijn bedrijfsruimte om te zetten naar woning, ik ontvang toch een aanslag. Wat moet ik doen?

U kunt bezwaar indienen tegen de aanslag bij de BSR. Onder het kopje ‘links’ treft u een link aan naar hun website.

Ik ben niet geïnformeerd over het starten van het Ondernemersfonds, hoe kan dit?

Iedere gebruiker en eigenaar is in kennis gesteld door de gemeente. Daarnaast heeft de aanstaande oprichting van het Ondernemersfonds natuurlijk uitgebreid in de lokale media gestaan.

Ik bezit verschillende panden in Culemborg, wat is het voordeel van een ondernemersfonds voor mij als pandeigenaar?

Het Ondernemersfonds zorgt er niet voor dat uw bedrijfspanden er netjes bij staan. Hiervoor bent u natuurlijk zelf altijd nog verantwoordelijk. Maar er kunnen wel aanvragen ingediend worden die als resultaat hebben dat uw bedrijfspanden in een mooiere, schonere, veiliger omgeving staan. Waardoor de panden, in geval van leegstand, gemakkelijker verhuurbaar worden en huurders meer huurgenot beleven.

Ik heb geen belangstelling voor het Ondernemersfonds en wil mij niet aanmelden.

U kunt zich niet afmelden voor het betalen van de OZB-heffing. Deze wordt automatisch door de BSR geïnd. U kunt zich wel afmelden voor berichten van het Ondernemersfonds, maar dan hoort u natuurlijk ook niet waaraan uw geld besteed wordt.

Ik wil bezwaar maken tegen de heffing.

Een bezwaar kunt u indienen bij de BSR. Het Ondernemersfonds heeft alleen de taak te zorgen voor een eerlijke besteding van de gelden.

Ik wil niet meedoen met een collectief, waarom moet ik toch betalen?

Zodra er in uw deelgebied collectieve activiteiten worden georganiseerd, profiteert u daar direct of indirect van mee. Het is niet meer dan logisch dat iedereen daarom meebetaald.

Is er een begroting?

Per jaar wordt is er een budget beschikbaar. Het bestuur moet letten op een goede verdeling van dit budget verspreid over de betreffende periode. Ook de Raad van Advies in het betreffende deelgebied zal hierop moeten letten.

Een begroting vooraf maken is niet mogelijk, omdat niet bekend is welke projectaanvragen gedaan worden.

Mijn onderneming is opgeheven, daarom hoef ik de heffing niet te betalen, toch?

Indien uw pand nog geregistreerd staat als niet-woning moet u de heffing toch betalen. Wel kunt u de registratie van uw pand wijzigen. Hierover kunt u contact opnemen met de BSR.

Moet ik mijn lidmaatschap van een ondernemersvereniging nu opzeggen?

Nee, de ondernemersverenigingen kunnen namelijk de aanvragen voor u verzorgen. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden indien dit een collectief dient. Daarom is bundeling van krachten (in een vereniging) nog steeds erg belangrijk!

Waarom is er segmentering aangebracht in de deelgebieden?

Ieder deelgebied brengt zijn gelden bijeen. Zo kan ieder deelgebied beslissen waaraan de gelden besteed worden. Dit om te voorkomen dat het geld alleen maar besteed wordt in één deelgebied als daar meer projectaanvragen ingediend worden.

Wat wordt er gedaan aan leegstaande panden?

De stichting Ondernemersfonds Culemborg heeft  een convenant afgesloten met de gemeente. Hierin staat omschreven wat de gemeente blijft doen en wat het Ondernemersfonds doet. Indien ondernemers vinden dat de gemeente tekort schiet in het onderhouden van het openbaar groen o.i.d. zullen zij zelf het gesprek moeten aangaan met de gemeente. Het Ondernemersfonds zal de gelden niet besteden aan zaken die de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente.

Echter het netjes houden van een pand is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Deze kan het pand niet verkopen of verhuren als het verpauperd. De gemeente is wel in overleg met het Participatiehuis om mensen die re-integreren in te zetten voor het bijhouden van het groen.

Wie moet meebetalen aan het Ondernemersfonds?

Het Ondernemersfonds bepaalt niet wie een heffing op de OZB moet betalen. De gemeente heeft besloten om verenigingen en stichtingen ook te laten participeren in het Ondernemersfonds, juist omdat het belangrijk is om de combinatie te zoeken met ondernemers.

Woningen en gemeentelijke panden zijn niet belast, alle overige panden wel.

Het uitgangspunt voor de buitengebieden is het ‘Amendement De Pater’ geweest. Bij agrarische bedrijven gaat het dan om de verhouding tussen panden die privé worden gebruikt en panden die zakelijk worden gebruikt.

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk , waarom moeten wij meebetalen?

U moet de aanslag betalen omdat uw stichting gehuisvest is in een niet-woning dus bedrijfspand. Indien u van mening bent dat u vrijstelling voor de heffing moet krijgen, kunt u bezwaar maken bij de BSR.

Back to top